HỌC SINH TRƯỜNG TH THÁI HÒA B; THAM GIA TRẢI NGHIỆM LÀM GỐM ( BÁT TRÀNG )

https://www.youtube.com/watch?v=IcrNiN9WMik&t=20s